Často kladené otázky

O kúpeľnej liečbe rozhodne váš ošetrujúci lekár. Ak zhodnotí, že kúpeľná liečba je potrebná, vyplní a zašle do vašej zdravotnej poisťovne kúpeľný návrh. Tlačivo príslušnej poisťovne spolu s priloženými lekárskymi správami je potrebné doručiť do vašej zdravotnej poisťovne najneskôr 6 týždňov pred uplynutím doby indikácie. Poisťovňa následne návrh posúdi a o schválení alebo zamietnutí kúpeľnej liečby vás bude písomne informovať.

Pri kúpeľnej liečbe sa rozlišujú dve kategórie podľa závažnosti diagnózy:

Kategória A – vážne diagnózy

Kúpeľný pobyt v kategórii A prepláca zdravotná poisťovňa v plnej výške, teda vrátane ubytovania, stravy aj zdravotnej starostlivosti. Pacient si platí iba zákonom stanovený poplatok, ktorý je vo výške 1,70 eura za deň pobytu a daň z ubytovania, ktorú si stanovuje mesto alebo obec.

Do kategórie A patria najmä detskí pacienti a dospelí s týmito diagnózami:

 • onkologické ochorenia do 24 mesiacov od ukončenia komplexnej liečby,
 • stavy po operáciách obehového ústrojenstva,
 • stavy po operáciách tráviaceho ústrojenstva,
 • stavy po operáciách tenkého alebo hrubého čreva,
 • bronchiálna astma,
 • stavy po operáciách dolných ciest dýchacích,
 • niektoré nervové ochorenia (ochrnutie),
 • stavy po operáciách alebo úraze pohybového ústrojenstva,
 • stavy po operáciách obličiek,
 • stavy po gynekologických operáciách,
 • kožné ochorenia (psoriáza, stavy po popáleninách),
 • nervovo-svalové degeneratívne ochorenia.

Kategória B – menej vážne diagnózy

Kúpeľný pobyt v kategórii B prepláca zdravotná poisťovňa len čiastočne. To znamená, že poisťovňa vám uhradí kúpeľné procedúry, vy si hradíte ubytovanie, stravu, kúpeľný poplatok a daň z ubytovania.

Do kategórie B patria pacienti s týmito diagnózami:

 • stavy po operáciách srdcových chýb,
 • chronické ochorenia obehového systému,
 • niektoré chronické choroby tráviaceho ústrojenstva,
 • chronické ochorenia z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou,
 • chronické netuberkulózne choroby dýchacích ciest,
 • chronické nervové choroby,
 • chronické ochorenia pohybového ústrojenstva,
 • chronické choroby obličiek a močových ciest,
 • niektoré chronické kožné choroby (ekzémy),
 • chronické ženské choroby,
 • choroby z povolania,
 • choroby súvisiace s vysokým krvným tlakom.

Zdravotná poisťovňa vám v prípade schválenia kúpeľnej starostlivosti zašle oznámenie, ktoré bude obsahovať schválený počet dní a posledný možný termín nástupu na pobyt. Presný termín pobytu si určuje kúpeľné zariadenie v závislosti od svojich kapacitných možností, na základe ktorých posiela poistencovi predvolanie na kúpeľnú liečbu. 

V prípade kategórie A bude toto oznámenie obsahovať aj názov konkrétneho zariadenia, s ktorým má vaša zdravotná starostlivosť pre danú diagnózu uzatvorenú zmluvu, a kde kúpeľný pobyt absolvujete. Vybrané zariadenie nie je možné zmeniť. V prípade kategórie B bude súčasťou oznámenia zoznam kúpeľných zariadení zazmluvnených vašou zdravotnou poisťovňou. Môžete si teda vybrať, v ktorom z nich svoju kúpeľnú liečbu absolvujete.

Viac informácií o kúpeľnej liečbe a príslušné tlačivá nájdete na stránkach jednotlivých zdravotných poisťovní:

Ošetrenie v zahraničí riešime najčastejšie v súvislosti s krátkodobým pobytom za hranicami, akými sú dovolenka či  pracovná cesta. V prípade, že sa váš zdravotný stav náhle zhorší, prípadne dôjde k úrazu, návštevu lekára netreba odkladať. Na základe Európskeho preukazu zdravotného poistenia máte nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť v členských štátoch Európskej únie (EÚ), v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a vo Švajčiarsku. Pred cestou si preto vždy skontrolujte jeho platnosť. V krajinách mimo Európskej únie je vždy lepšie poistiť sa uzatvorením komerčného poistenia pre prípad liečebných nákladov v zahraničí, keďže na tieto prípady sa Európsky preukaz zdravotného poistenia nevzťahuje.

Zdravotné systémy jednotlivých krajín sa môžu líšiť. Aj keď úhrada za poskytnuté výkony obvykle prebieha v rámci EÚ medzi jednotlivými inštitúciami, v niektorých krajinách sa môžete stretnúť aj s priamou úhradou. Ak po vás budú požadovať úhradu za poskytnutú starostlivosť v hotovosti, všetky doklady si starostlivo uschovajte, aby ste mohli po návrate domov od svojej zdravotnej poisťovne požadovať ich náhradu. Počítať však treba aj so spoluúčasťou, teda poplatkom pacienta za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ktorá sa rovnako môže líšiť v závislosti od krajiny. Tento systém sa vzťahuje len na verejných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V prípade, že sa rozhodnete pre ošetrenie u súkromníka, zdravotnú starostlivosť si uhradíte z vlastného v plnej výške.

Informácie o podmienkach ošetrenia v krajine, do ktorej sa chystáte, je lepšie si zistiť vopred, napríklad aj na stránke svojej zdravotnej poisťovne. Nezabudnite si tiež pred cestou alebo po príchode do danej destinácie zistiť informácie o zdravotníckych zariadeniach v okolí.

Plánovaná liečba v zahraničí

Absolvovať plánované ošetrenie či operáciu môžete aj v zahraničí. Nárok na úhradu takejto zdravotnej starostlivosti máte v prípade, ak ide o zdravotný výkon, ktorý je uhrádzaný aj na Slovensku a zároveň spĺňate jednu z týchto podmienok:

 • ochorenie nie je možné liečiť na Slovensku v dohľadnej dobe a váš zdravotný stav neumožňuje čakať na ošetrenie u nás.
 • na Slovensku sa nevykonáva liečba, ktorú potrebujete.
 • všetky možnosti vašej liečby na Slovensku už boli vyčerpané.
 • máte bydlisko v inom členskom štáte a chcete pokračovať v liečbe, ktorá sa začala na Slovensku.

Takúto liečbu navrhuje odborný lekár alebo zdravotnícke zariadenie na Slovensku a je na ňu potrebný súhlas vašej zdravotnej poisťovne. Tá vás následne bude informovať o odsúhlasení prípadne zamietnutí vašej žiadosti písomne.

Informácie o liečbe v zahraničí nájdete na stránkach jednotlivých zdravotných poisťovní:

Na čakaciu listinu vás ošetrujúci lekár zaradí, pokiaľ vás z kapacitných dôvodov nedokáže operovať v najbližších 3 mesiacoch. Podmienkou však je, že nemôže ísť o akútny zdravotný problém. Čakacie listiny sa teda týkajú len plánovanej zdravotnej starostlivosti, ktorú je možné odložiť, a teda jej neposkytnutím nedochádza k ohrozeniu života či vážnemu ohrozeniu vášho zdravia. Akútna zdravotná starostlivosť musí byť pacientovi poskytnutá bez zbytočného odkladu. A to platí aj v prípade, ak sa pacientovi čakajúcemu na plánovaný zákrok zmení zdravotný stav na akútny.

Podľa platnej vyhlášky sa na čakacie listiny zaraďujú vybrané choroby oka, obehovej sústavy, svalovej a kostrovej sústavy. Čakacie listiny majú na svojich stránkach zverejnené aj zdravotné poisťovne, ale pozor, nejde o celkové poradie poistencov čakajúcich na plánovaný zákrok v danej nemocnici za všetky zdravotné poisťovne. Každá zdravotná poisťovňa vedie na čakacích listinách len svojich poistencov.

Čakacie listiny nájdete na stránkach jednotlivých zdravotných poisťovní:

Z kapacitných dôvodov nie je možné hospitalizovať, ani operovať všetkých pacientov, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje. Pacienti sa tak dostávajú na čakacie listiny, ktoré odzrkadľujú kapacitné možnosti daného pracoviska, priestorové aj personálne, ako aj zdravotný stav jednotlivých čakateľov. V niektorých prípadoch je dokonca zaradenie do poradovníka v súlade s odporúčaním lekára. Môže ísť napríklad o výmenu bedrového kĺbu, ktorá nemusí byť v čase zaradenia na čakaciu listinu urgentná, no lekár očakáva, že by si tento zákrok zdravotný stav pacienta mohol v nasledujúcom období vyžadovať.

Nemocnica je povinná vám oznámiť konkrétny dátum plánovanej zdravotnej starostlivosti najmenej 10 pracovných dní vopred.

Dĺžka čakacích lehôt závisí rovnako od kapacitných možností poskytovateľov. Aj napriek tomu, že zdravotná poisťovňa na ich skrátenie nemá priamo vplyv, môže vám v záujme kratšieho čakania na zákrok pomôcť nasledovne:

 • Ponúkne vám možnosť absolvovať plánovanú zdravotnú starostlivosť u iného poskytovateľa, s ktorým má uzatvorenú zmluvu a voľnejšie kapacity.
 • Na vašu žiadosť vás bude informovať o vašom poradí, počte poistencov na listine, ako aj o predpokladanom dátume poskytnutia plánovanej zdravotnej starostlivosti u daného poskytovateľa.
 • Na vašu žiadosť vám poskytne informáciu o možnosti požiadať o poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti u nezazmluvneného poskytovateľa alebo u poskytovateľa v inom členskom štáte Európskej únie.

Pozor! Na čakaciu listinu s jedným zdravotným problémom môžete byť zaradený maximálne jedným lekárom. Rovnako tak je potrebné svoje zaradenie na listine riešiť so svojou zdravotnou poisťovňou v prípade zmeny poisťovne.

Každý pacient a občan SR má právo na slobodný výber lekára. Už roky teda neplatí, že musíte navštevovať lekára v rámci svojho obvodu – miesta svojho bydliska.

Zdravotné poisťovne uvádzajú na svojich stránkach zoznam poskytovateľov, s ktorými majú uzatvorené zmluvy. To je tiež jedno z dosť podstatných kritérií, ktorými by ste sa pri výbere lekára mali riadiť. V prípade uzatvorenej zmluvy medzi vašim lekárom a vašou zdravotnou poisťovňou máte garanciu, že všetky úkony hradené z verejného zdravotného poistenia budú vášmu lekárovi preplatené vašou poisťovňou, a teda si ich nebudete musieť hradiť z vlastného.

Zoznam zmluvných poskytovateľov nájdete na stránkach jednotlivých zdravotných poisťovní:

Lekár má právo odmietnuť prijať nových pacientov v 3 prípadoch:

 • Pokiaľ sa vám nedarí nájsť si ošetrujúceho lekára, môžete sa o pomoc obrátiť na svoju zdravotnú poisťovňu, ktorá disponuje aj kapacitnými možnosťami jednotlivých zazmluvnených ambulancií.Ak by jeho osobný vzťah k vám nezaručil objektivitu pri hodnotení vášho zdravotného stavu.
 • Ak by ďalší pacient znamenal prekročenie únosného pracovného zaťaženia, teda by mal v evidencii príliš mnoho pacientov. To sa však na vás nevzťahuje v prípade, ak máte trvalý alebo prechodný pobyt v jeho obvode.
 • Ak je osobné presvedčenie lekára v rozpore s tým vašim. Tento bod sa však vzťahuje len na umelé prerušenie tehotenstva, sterilizáciu alebo asistovanú reprodukciu.

Väčšina na Slovensku dostupných liekov je zaradená v zozname kategorizovaných liekov. To znamená, že sú buď čiastočne alebo úplne hradené zo zdravotného poistenia. Pre pacienta to znamená, že si liek vyberie v lekárni s doplatkom alebo bez neho. Sú tu však aj lieky, väčšinou finančne nákladnejšie, ktoré sa na zoznam kategorizovaných liekov nedostanú. Ide prevažne o lieky na závažné, zriedkavé či nevyliečiteľné ochorenia, ktorých cena sa pohybuje aj v tisíckach eur mesačne. Žiadosť o preplatenie takejto liečby sa rieši individuálne s príslušnou zdravotnou poisťovňou a vyžaduje si udelenie výnimky.

Žiadosť o preplatenie takéhoto lieku podáva do zdravotnej poisťovne, v ktorej je pacient poistencom, výlučne lekár. Na posúdenie žiadosti je totiž potrebné zhodnotenie zdravotného stavu a doterajšej liečby pacienta a jej výsledkov. K podaniu žiadosti o udelenie výnimky pristupuje lekár až po vyčerpaní všetkých dostupných liečebných postupov. Do príslušného formulára pre zdravotnú poisťovňu uvádza tiež argumenty, prečo daný liek považuje za jedinú vhodnú možnosť liečby svojho pacienta.

Žiadosť doručenú do zdravotnej poisťovne vyhodnocuje revízny lekár, resp. odborná komisia. Posudzovanie žiadosti je veľmi individuálne, a to od prípadu k prípadu, ale aj v závislosti od interných pravidiel tej ktorej zdravotnej poisťovne. Poisťovňa musí okrem iného zhodnotiť aj zdravotné parametre, ktoré musí pacient spĺňať, aby mu mohol byť liek predpísaný  a vyhodnocuje tiež jeho celkový prínos pre pacienta. Zároveň sa musí dohodnúť s výrobcom lieku na cene, čo môže byť dôvodom dlhšieho trvania celého rozhodovacieho procesu. Zdravotné poisťovne sa však snažia zaslať svoje písomné stanovisko zväčša do 30 dní od prijatia žiadosti, aj keď zákon túto lehotu neupravuje.

Ak zdravotná poisťovňa výnimku schváli, nemusí to nutne znamenať, že liek preplatí v plnej výške. Pacientovi za liek preto môže vzniknúť doplatok. Ak dôjde k zamietnutiu žiadosti, je možné sa proti tomuto rozhodnutiu písomne odvolať. Odvolanie je opätovne v kompetencii ošetrujúceho lekára.

Zdravotné poisťovne obdržia ročne tisícky žiadostí o schválenie liekov mimo kategorizačného zoznamu a aj napriek tomu, že na úhradu výnimiek neexistuje špeciálne vyhradený balík, ročne preplatia svojim poistencom takúto liečbu vo výške desiatok miliónov eur.

Ak nezaplatíte zdravotné odvody načas, a teda sa stanete dlžníkom na zdravotnom poistení, hrozia vám obmedzenia v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Lekár vás tak kvôli dlhu môže odmietnuť ošetriť. A to platí napríklad pre plánované zákroky, kúpeľnú liečbu a ďalšiu neakútnu zdravotnú starostlivosť. Ošetrení tak budete len v prípade, ak budete potrebovať akútnu, neodkladnú zdravotnú starostlivosť – váš zdravotný stav sa náhle prudko zmení/zhorší, budete v ohrození života, v prípade pôrodu. 

To, samozrejme, nemení nič na tom, že zdravotná poisťovňa bude od vás aj naďalej dlh vymáhať všetkými dostupnými krokmi (upomienkami, následne exekúciou).

Zdravotné poisťovne sú zo zákona povinné uverejňovať zoznamy dlžníkov vždy k 20. dňu v kalendárnom mesiaci. Na tento zoznam sa môžete dostať, ak celková dlžná suma na poistnom prekročí hodnotu 100 eur. Tento dlh vám môže vzniknúť:

 • na preddavkoch poistného, ktoré sa na daný mesiac uhrádzajú vždy mesiac vopred, a to, ak sú po splatnosti najmenej za 3 mesiace,
 • na nedoplatku alebo na poistnom za obdobie odo dňa vzniku verejného zdravotného poistenia do dňa, kedy vám vaša zdravotná poisťovňa prihlášku potvrdila.

Ak nemôžete uhradiť celú dlžnú sumu, mali by ste sa so svojou zdravotnou poisťovňou dohodnúť na splátkovom kalendári. Za neplatenie zdravotného poistenia vám totiž nehrozí len vymáhanie zdravotnou poisťovňou, ale aj pokuta od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorá sa môže vyšplhať až na 3 319 eur.

Na úhradu všetkých zdravotných výkonov, ktoré poisťovňa prepláca, nie teda výlučne na neodkladnú zdravotnú starostlivosť, máte v prípade dlhu na poistnom nárok, ak:

 • ste sa so svojou zdravotnou poisťovňou dohodli na splátkovom kalendári a svoj dlh riadne a načas splácate podľa vopred dohodnutých podmienok,
 • ak bol od vás dlh na poistnom vymáhaný v exekučnom konaní a riadne ho splácate. O dohodnutých splátkach s exekútorom však musíte informovať svoju zdravotnú poisťovňu a predložiť písomnú dohodu, ktorú ste s exekútorom uzavreli.
 • ste zamestnanec a váš zamestnávateľ za vás neplatil zdravotné poistenie, teda ste si dlh na poistnom nezavinili sami alebo ste o ňom dokonca ani nevedeli.

Chcete si overiť, či máte dlh na zdravotnom poistení? Ste dlžník a chcete svoju situáciu riešiť so zdravotnou poisťovňou? Pre viac informácií prejdite na stránku svojej zdravotnej poisťovne:

Každý občan, či už s trvalým pobytom na území SR alebo bez neho, musí byť zdravotne poistený. Napríklad za zamestnancov platí zdravotné odvody zamestnávateľ, samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) si ich uhrádza sama. Je tu však ešte skupina poistencov, za ktorých platí odvody do zdravotných poisťovní štát, teda tzv. poistenci štátu.

Patria sem:

 • nezaopatrené dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky,
 • študent do 26 rokov, pričom nie je rozhodujúce, akou formou študuje (t.j. aj za denných aj externých študentov), ale len do získania vysokoškolského vzdelania II. stupňa,
 • študent denného štúdia vo veku do 30 rokov do získania vysokoškolského vzdelania II. stupňa,
 • zahraničný študent z iného členského štátu EÚ, zahraničný študent študujúci na základe medzinárodných zmlúv alebo žiak či študent, ktorý je Slovákom žijúcim v zahraničí a študuje na slovenskej škole,
 • doktorand (vo veku do 30 rokov, študuje v dennej forme štúdia, študuje nie dlhšie ako je štandardná dĺžka doktorandského študijného programu a nezískal ešte vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa),
 • poberateľ starobného, invalidného alebo výsluhového dôchodku alebo poberateľ dôchodku z cudziny,
 • osoba v dôchodkovom veku bez nároku na dôchodok,
 • invalidná osoba bez nároku na invalidný dôchodok,
 • evidovaný uchádzač o zamestnanie,
 • poberateľ rodičovského príspevku,
 • osoba, ktorá sa stará o dieťa do šiestich rokov,
 • osoba, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • osoba, ktorá sa stará o blízku osobu staršiu ako 80 rokov,
 • osobný asistent ťažko zdravotne postihnutej osoby,
 • poberateľ dávky v hmotnej núdzi alebo spoločne posudzovaná osoba,
 • osoba vo výkone trestu alebo vo väzbe,
 • azylant,
 • osoba vykonávajúca činnosť pre cirkevné, rehoľné alebo charitatívne spoločenstvo,
 • osoba celoročne umiestnená v zariadení sociálnych služieb,
 • osoba poberajúca nemocenské, materské alebo ošetrovné
 • osoba, ktorej zanikol nárok na nemocenské alebo ošetrovné po podpornej dobe jeho vyplácania ale práceneschopnosť alebo potreba ošetrovania blízkej osoby stále trvá,
 • poberateľ príspevku za opatrovanie,
 • manželka alebo manžel štátneho zamestnanca v cudzine,
 • cudzinec zaistený na území Slovenska,
 • osoba, ktorá poberá náhradu príjmu služobného platu policajta alebo vojaka kvôli dočasnej neschopnosti vykonávať štátnu alebo vojenskú službu,
 • zvýhodnený zamestnanec, t.j. osoba v pracovnom alebo štátnozamestnaneckom pomere, ktorý bol predtým evidovaný ako uchádzač o zamestnanie najmenej 12 mesiacov a jeho príjem je nižší ako 67% štatisticky zistenej priemernej mesačnej mzdy (v roku 2014 príjem nižší ako 539,35 eur; v roku 2015 príjem nižší ako 552,08 eur).

Na zmenu zdravotnej poisťovne je potrebné vyplniť žiadosť v tej poisťovni, do ktorej ste sa rozhodli prestúpiť. Môžete tak urobiť raz do roka, a to najneskôr do konca septembra. Zmena zdravotnej poisťovne však začne platiť až od januára nasledujúceho roka.

Žiadosť o zmenu zdravotnej poisťovne môžete podať troma spôsobmi:

 • online – vyplnením a odoslaním prihlášky, ktorú nájdete na webovej stránke poisťovne, pre ktorú ste sa rozhodli,
 • telefonicky – vyplnením žiadosti o zmenu zdravotnej poisťovne spolu s vyškoleným operátorom na zákazníckej linke zdravotnej poisťovne, do ktorej ste sa rozhodli prestúpiť,
 • osobne – vyplnením tlačiva o zmene zdravotnej poisťovne na pobočke príslušnej zdravotnej poisťovne.

Po podaní žiadosti o zmenu zdravotnej poisťovne s vami poisťovňa uzatvorí zmluvu. V prípade, že ste žiadosť o prestup podávali online alebo telefonicky, zmluvu vám poisťovňa doručí kuriérom/poštou.

Informovať svoju súčasnú zdravotnú poisťovňu o prestupe, ani vrátiť preukaz poistenca nie je potrebné. Nezabudnite však o zmene zdravotnej poisťovne informovať svojho zamestnávateľa, a to do 8 dní od nadobudnutia účinnosti zmeny. 

Pre bližšie informácie sa obráťte na príslušnú zdravotnú poisťovňu:

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.