Sme profesionálne, neziskové a nezávislé združenie

Stanovy Asociácie zdravotných poisťovní Slovenskej republiky


Článok 1

Úvodné ustanovenia

Preambula

Asociácia zdravotných poisťovní Slovenskej republiky (ďalej len „Asociácia“ alebo „AZP“) je právnickou osobu zriadenou podľa §§ 20f) – 21 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). Jej poslaním je vytvárať názorové platformy s cieľom dosiahnuť presadenie oprávnených potrieb a záujmov zdravotných poisťovní a prispieť tak k zlepšovaniu prostredia pre výkon verejného zdravotného poistenia. Asociácia je profesionálnym, neziskovým  a nezávislým združením právnických osôb reprezentujúcim zdravotné poisťovne založené ako súkromné akciové spoločnosti so sídlom na území Slovenskej republiky za účelom poskytovania  verejného zdravotného poistenia.

1. Asociácia sa zaväzuje:

 1. vytvárať profesionálne zázemie, prostredníctvom odborníkov z radov zamestnancov zdravotných poisťovní a ďalších špecialistov, ktorí sa podieľajú na aktivitách Asociácie v oblasti zdravotnej starostlivosti, legislatívy, ekonomiky a informatizácie zdravotného poistenia, členstvom v jednotlivých orgánoch Asociácie a najmä Komisiách Asociácie v jednotlivých oblastiach; 
 2. aktívne prezentovať výsledky svojej činnosti navonok, predkladať návrhy v súlade s odporúčaniami a podnetmi, ktoré smerujú k zlepšeniu systému verejného zdravotného poistenia ako aj k spolupráci v Európskej únii; 
 3. spolupodieľať sa na plnení úloh štátnej zdravotnej politiky;
 4. aktívne viesť dialóg s partnerskými organizáciami v zahraničí, predovšetkým pri odbornej prezentácii vlastných skúseností a poznatkov a získavania nových poznatkov.

2. V záujme zachovania profesionálnej etiky a vysokej odbornosti je povinný každý člen Asociácie zvažovať svoje kroky, vystúpenia, stanoviská a opatrenia pri prezentácii svojej zdravotnej poisťovne tak, aby nedochádzalo k rozporom v zmysle určenej stratégie Asociácie, k neopodstatnenému narušovaniu vzťahov medzi zdravotnými poisťovňami a ostatnými účastníkmi verejného zdravotného poistenia a inými dotknutými subjektmi.

3. Asociácia a jej jednotliví členovia sú povinní konať tak, aby nedošlo k obmedzeniu súťaže o poistenca a vo vzťahu k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.


Článok 2

Názov a sídlo Asociácie

1. Názov Asociácie: Asociácia zdravotných poisťovní Slovenskej republiky.

2. Sídlom AZP je Kominárska 141/4, 831 04  Bratislava – Nové Mesto.

3. Záujmové združenie právnických osôb je zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, IČO: 31745059.


Článok 3

Vznik a registrácia Asociácie

1. Asociáciu založili zakladatelia Asociácie zakladateľskou zmluvou dňa 24.3.1994. Pôvodný názov Asociácie pri jej založení bol „Združenie zdravotných poisťovní Slovenskej republiky“.

2. Asociácia je právnickou osobou a je založená v súlade s ustanoveniami §§ 20f) – 21  Občianskeho zákonníka.

3. Členmi Asociácie sú:

 1. DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. so sídlom v Bratislave;
 2. Union zdravotná poisťovňa, a. s. so sídlom v Bratislave;
 3. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. so sídlom v Bratislave;
 4. všetky ďalšie zdravotné poisťovne, ktoré spĺňajú všetky podmienky uvedené v článku 5 bod 1. a 2. týchto stanov.

Článok 4

Pôsobnosť a ciele Asociácie

1. Základné ciele Asociácie sú:

 1. presadzovať záujmy zdravotných poisťovní v systéme zdravotníctva a zdravotnej politiky Slovenskej republiky;
 2. presadzovať kontinuálne zlepšovanie kvality zdravotného poistenia;
 3. zabezpečovať prijatie vhodných opatrení s cieľom skvalitnenia preventívnej zdravotnej starostlivosti;
 4. viesť dialóg so zástupcami vrcholných orgánov štátnej správy ako aj ďalšími organizáciami, ktorých činnosť ovplyvňuje alebo môže ovplyvňovať problematiku zdravotníctva, alebo verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike.

2. Asociácia ako oficiálny reprezentant zdravotných poisťovní na Slovensku vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky na princípoch vysokej profesionality, dobrovoľnosti, slobody názoru a prejavu, politickej neangažovanosti, čestnosti a morálnosti. V tomto smere efektívne rozširuje aj svoju medzinárodnú prezentáciu.

3. V záujme splnenia týchto cieľov Asociácia najmä:

 1. sústavne monitoruje, skúma, analyzuje, vyhodnocuje, podáva návrhy a pripomienkuje ekonomické, legislatívne a sociálne podmienky zdravotného poistenia v rámci štátnej zdravotnej politiky Slovenskej republiky. Za účelom možného porovnania a získania nových poznatkov a zabezpečenia svojej stratégie monitoruje, skúma, analyzuje a vyhodnocuje situáciu a trendy v zahraničí;
 2. koordinuje postup svojich členov pri tvorbe základných metodík, výkazníctva a informačného systému, v záujme zabezpečenia zlučiteľnosti informačných a kontrolných systémov a účtovníctva zdravotných poisťovní v súlade so zákonom o zdravotnom poistení, zákonom o účtovníctve a ďalšími platnými legislatívnymi normami;
 3. koordinuje a zjednocuje postupy revíznej činnosti a kontroly hospodárenia
  s prostriedkami verejného zdravotného poistenia u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti;
 4. organizuje spoločné kontroly zamerané predovšetkým, avšak nie výlučne, na konanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri neoprávnenom vykazovaní zdravotnej starostlivosti zdravotným poisťovniam a závery z tejto činnosti postupuje Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvu financií Slovenskej republiky;
 5. aktívne sa zúčastňuje na tvorbe a realizácii zdravotnej politiky štátu, ako aj na príprave a tvorbe právnych noriem, dotýkajúcich sa zdravotného poistenia a zdravotnej starostlivosti;
 6. presadzuje strategické ciele Asociácie bezprostredným a sústavným kontaktom s inštitúciami, osobnosťami spoločenského, ekonomického a politického života, aktívne spolupracuje so štátnymi orgánmi, zamestnávateľskými zväzmi, stavovskými organizáciami, samosprávnymi orgánmi a inými verejnoprávnymi inštitúciami;
 7. spolupracuje s inými domácimi a zahraničnými organizáciami zastupujúcimi záujmy poistencov, vyvíja aktivity smerom do zahraničia s cieľom prezentovať svoje výsledky a získavať ďalšie poznatky v oblasti verejného zdravotného poistenia a tieto aplikuje v praxi, vytvára priestor pre neformálnu výmenu skúseností s odborníkmi zo zahraničia;
 8. organizuje semináre, sympóziá a iné odborné stretnutia v oblasti verejného zdravotného poistenia, zdravotníctva, výchovy obyvateľstva k podpore zdravia a ďalších súvisiacich sociálnych odboroch;
 9. reprezentuje záujmy poistencov Slovenskej republiky vo vzťahu k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v tuzemsku i v zahraničí;
 10. koordinuje styk zdravotných poisťovní a vzájomné vzťahy s inými inštitúciami;
 11. zabezpečuje pravidelný informačný tok o činnosti a stanoviskách Asociácie;
 12. predkladá nominácie kandidátov Asociácie do orgánov tretích subjektov a iných pracovných skupín;
 13. s prihliadnutím na ustanovenie § 85 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“), prijíma kódex správania (ďalej len „Kódex“).

Článok 5

Členstvo v Asociácii

1. Členom Asociácie môže byť každá zdravotná poisťovňa ako akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky založená na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia, ktorá vykonáva verejné zdravotné poistenie na základe povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia a ktorá sa stotožňuje s poslaním a úlohami Asociácie. Členstvo v Asociácii je dobrovoľné, na vznik členstva v Asociácii nie je právny nárok.

2. O prijatí za nového člena Asociácie na základe písomnej prihlášky rozhoduje Predsedníctvo hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov Asociácie.

3. Členstvo člena Asociácie v Asociácii zaniká:

 1. vystúpením z Asociácie, a to dňom doručenia písomného oznámenia Výkonnému riaditeľovi;
 2. vylúčením za porušenie stanov a členských povinností alebo za poškodzovanie záujmov Asociácie, o čom rozhoduje Predsedníctvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov Asociácie, ktoré určí i deň zániku členstva člena Asociácie;
 3. zánikom člena Asociácie;
 4. zánikom Asociácie.

4. V prípade zániku členstva člena Asociácie v Asociácii v prvých dvoch prípadoch uvedených v bode 3. tohto článku týchto stanov nevzniká nárok na vrátenie zápisného a členského finančného príspevku podľa článku 13  týchto stanov.


Článok 6

Práva a povinnosti členov Asociácie

1. Člen Asociácie má právo najmä:

 1. byť informovaný o činnosti orgánov Asociácie;
 2. zúčastňovať sa na odborných seminároch a sympóziách o poisťovacích systémoch v zdravotníctve organizovaných doma i v zahraničí prostredníctvom vyslaných delegátov;
 3. mať zastúpenie v orgánoch Asociácie a za tým účelom nominovať kandidátov do orgánov Asociácie;
 4. aktívne sa podieľať na činnosti Asociácie, napríklad podávaním iniciatívnych návrhov Predsedníctvu na skvalitnenie činnosti Asociácii.

2. Člen Asociácie je povinný najmä:

 1. dodržiavať stanovy, resp. iné záväzné dokumenty vydané Asociáciou, pokyny vydané členom Predsedníctva alebo predsedom Komisie;
 2. držať sa dohodnutých stanovísk, postupov,  ktoré prijali členovia Predsedníctva;
 3. konať navonok tak, ako vyplynulo zo záverov Predsedníctva, predovšetkým v konaní, alebo v zdržaní sa konania vo vzťahu k tretím osobám;
 4. neohrozovať záujmy Asociácie;
 5. prípadne spory sa snažiť urovnať zmierom;
 6. oznámiť všetky zmeny základných údajov príslušným orgánom Asociácie;
 7. uhrádzať členské poplatky podľa týchto stanov, resp. iných záväzných aktov Asociácie, v dohodnutých sumách za príslušný rok a v určenom termíne.

Článok 7

Orgány Asociácie

Asociácia má tieto orgány:

 1. Predsedníctvo;
 2. Výkonný riaditeľ;
 3. Dozorná komisia;
 4. Komisie.

Článok 8

Predsedníctvo 

1. Predsedníctvo je najvyšším výkonným orgánom Asociácie.

2. Predsedníctvo tvoria zástupcovia poverení členmi Asociácie. Každý člen Asociácie je oprávnený menovať jedného svojho zástupcu do Predsedníctva, ako aj ho z tejto funkcie odvolávať a menovať iného svojho zástupcu. Zmena povereného zástupcu člena Asociácie v Predsedníctve je voči Asociácii účinná dňom doručenia oznámenia Výkonnému riaditeľovi. Členstvo v Predsedníctve je nezastupiteľné. Na zasadnutí Predsedníctva sa zúčastňuje aj Výkonný riaditeľ, ktorý vyhotovuje zápisnicu zo zasadnutia Predsedníctva. Obsah zápisnice je platný, pokiaľ ho svojimi podpismi overili najmenej dvaja členovia Predsedníctva. Funkcia Výkonného riaditeľa a členstvo v Predsedníctve sú nezlučiteľné funkcie; článok 9 bod 4. týchto stanov nie je týmto dotknutý.

3. Člen Predsedníctva sa môže svojej funkcie vzdať formou písomného vyhlásenia o vzdaní sa funkcie člena Predsedníctva, ktoré doručí do rúk Výkonného riaditeľa Asociácie. Účinky vzdania sa nastavajú momentom ich doručenia.

4. Predsedníctvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz štvrťročne a je uznášania schopné, ak je prítomných viac ako dve tretiny všetkých členov Predsedníctva.

5. O prijatí uznesenia Predsedníctva sa rozhoduje hlasovaním, pričom každý člen Predsedníctva má jeden hlas. S výnimkou zásadných otázok (bod 6. tohto článku týchto stanov) je uznesenie prijaté, pokiaľ s ním súhlasí nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov Predsedníctva.

6. Uznesenia k zásadným otázkam sú prijaté, pokiaľ sú schválené všetkými členmi Predsedníctva. Pokiaľ niektorý člen Asociácie oznámi Výkonnému riaditeľovi, že niektorú otázku považuje za zásadnú, stáva sa táto otázka zásadnou. Medzi zásadné otázky patria najmä, nie však výlučne:

 1. hlavné smery činností Asociácie;
 2. zmeny a doplnky stanov;
 3. výška zápisného a členského finančného príspevku;
 4. návrhy a stanoviská v legislatívnej oblasti;
 5. interné predpisy;
 6. zánik, rozdelenie, prípadne začlenenie Asociácie do iných organizácií;
 7. rozpočet Asociácie;
 8. komunikačná stratégia;
 9. nominácie kandidátov Asociácie do orgánov tretích subjektov a iných pracovných skupín.
 10. Všetky zmeny a doplnky, ktoré súvisia s Kódexom, a to vrátane výberu a odvolania monitorujúceho subjektu, s poukazom na ustanovenie § 87 zákona č. 18/2018 Z. z.

7. Predsedníctvo schvaľuje:

 1. hlavné smery činností Asociácie;
 2. zmeny a doplnky stanov;
 3. výšku zápisného a výšku členského finančného príspevku;
 4. interné predpisy;
 5. podania a návrhy pre orgány verejnej správy a samosprávy zásadného charakteru;
 6. zánik, rozdelenie, prípadne začlenenie Asociácie do iných organizácií;
 7. správu o hospodárení a rozpočet Asociácie;
 8. vytvorenie ad hoc Komisií Asociácie podľa článku 12 bodu 1. písm. e) týchto stanov;
 9. prijatie nových členov Asociácie a vylúčenie členov z Asociácie;
 10. organizačnú štruktúru, organizačný poriadok a odmeňovanie zamestnancov Asociácie;
 11. určuje člena Predsedníctva, ktorý vykonáva činnosť Výkonného riaditeľa, v čase neprítomnosti Výkonného riaditeľa dlhšej ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní alebo objektívnej neschopnosti Výkonného riaditeľa vykonávať funkciu po dobu dlhšiu ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní;
 12. všetky zmeny a doplnky, ktoré súvisia s Kódexom , vrátane výberu a odvolania monitorujúceho subjektu, s poukazom na ustanovenie § 87 zákona č. 18/2018 Z.z
 13. všetky ostatné otázky, ktoré nie sú zverené iným orgánom Asociácie.

8. Organizáciu zasadnutí Predsedníctva zabezpečuje každé štyri kalendárne mesiace vždy jeden člen Asociácie, a to v abecednom poradí určenom podľa obchodného mena člena Asociácie. Organizácia zasadnutí Predsedníctva predstavuje najmä zabezpečenie a prípravu Predsedníctva po stránke predkladania vecných tém na riešenie Predsedníctva, prípravu výstupov Predsedníctva, distribúciu návrhov a všetkých súvisiacich informácií medzi členov Asociácie, organizačné, koordinačné a technické zabezpečenia zasadnutia.


Článok 9

Výkonný riaditeľ

1. Výkonný riaditeľ zastupuje Asociáciu navonok, je štatutárnym orgánom Asociácie, koná a podpisuje v mene Asociácie spôsobom, že k názvu Asociácie, uvedie svoje meno, priezvisko, funkciu Výkonného riaditeľa a vlastnoručný podpis, vrátane faksimile podpisu.

2. Výkonný riaditeľ za svoju činnosť zodpovedá Predsedníctvu.

3. Funkčné obdobie Výkonného riaditeľa je jednoročné. Opätovná voľba je možná bez obmedzenia. Pri zmene stanov, dotýkajúcej sa zmeny funkčného obdobia Výkonného riaditeľa sa do funkčného obdobia započítava doterajšie funkčné obdobie.

4. Počas neprítomnosti Výkonného riaditeľa dlhšej ako 30, po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, alebo objektívnej neschopnosti Výkonného riaditeľa vykonávať funkciu po dobu dlhšiu ako 30, po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, vykonáva jeho funkciu v celom rozsahu Predsedníctvom určený člen Predsedníctva.

5. Výkonný riaditeľ zvoláva zasadnutie Predsedníctva, zasadnutí sa zúčastňuje a zo zasadnutí vyhotovuje zápisnicu.

6. Výkonný riaditeľ vykonáva funkciu vedúceho organizácie v pracovno - právnych vzťahoch, organizuje, riadi a kontroluje činnosť ďalších výkonných zamestnancov a spolupracovníkov Asociácie.

7. Výkonný riaditeľ zabezpečuje činnosť Asociácie po stránke organizačnej, administratívnej
a hospodárskej.

8. Výkonný riaditeľ reaguje na bežné otázky tretích subjektov priamo, bez osobitného schválenia Predsedníctvom, avšak v súlade s Predsedníctvom schválenou komunikačnou stratégiou.

 

Článok 10

Voľba Výkonného riaditeľa

1. Na voľbe Výkonného riaditeľa sa zúčastní každý člen Predsedníctva, aj v prípade, že kandidátom je člen Predsedníctva.

2. Voľba sa uskutočňuje priamym hlasovaním.

3. Voľby organizuje Predseda Dozornej komisie v prípade, ak:

 1. uplynie volebné obdobie Výkonného riaditeľa;
 2. Výkonný riaditeľ sa vzdá funkcie alebo prestane vykonávať funkciu z objektívnych dôvodov;
 3. Výkonný riaditeľ je členmi Predsedníctva odvolaný;
 4. zdravotná poisťovňa ukončí členstvo v Asociácii a jej predstaviteľ je Výkonným riaditeľom.

4. Návrh na kandidáta môže predložiť každý člen Predsedníctva.

5. Kandidát je zvolený, pokiaľ za neho hlasovali všetci členovia Predsedníctva.

6. V prípade neúspešnej voľby sa voľba opakuje najneskôr do dvoch mesiacov.

7. O priebehu volieb sa vyhotoví písomná zápisnica. V zápisnici sa uvedie dátum, miesto a čas volieb ako aj ich priebeh.

8. Zápisnicu o voľbe podpisujú všetci členovia Predsedníctva, ktorí sa zúčastnili volieb, a zapisovateľ, ktorým je organizátor voľby.

9. Zápisnica sa doručuje všetkým členom Asociácie , a v prípade ak došlo k zmene osoby na pozícii výkonného riaditeľaaj príslušnému Okresnému úradu k registrácii, a to do pätnástich  pracovných dní od ukončenia volieb.

 

Článok 11

Dozorná komisia

1. Dozorná komisia je kontrolným orgánom Asociácie.

2. Počet zástupcov Dozornej komisie je určený počtom členov Asociácie.

3. Členov Dozornej komisie tvoria zástupcovia poverení členmi Asociácie. Každý člen Asociácie je oprávnený menovať jedného svojho zástupcu do Dozornej komisie, ako ho aj z tejto funkcie odvolávať a menovať miesto neho iného svojho zástupcu.

4. Členom Dozornej komisie nemôže byť člen Predsedníctva ani Výkonný riaditeľ.

5. Zasadnutia Dozornej komisie sa konajú najmenej dvakrát do roka.

6. Dozorná komisia volí predsedu Dozornej komisie spomedzi členov Dozornej komisie určených podľa predchádzajúceho bodu týchto stanov, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov Dozornej komisie. Predseda Dozornej komisie zvoláva a vedie
zasadnutia a vyhotovuje zápisy zo zasadnutí Dozornej komisie. Predseda Dozornej komisie organizuje voľby Výkonného riaditeľa  v súlade s článkom 10 týchto stanov.

7. Dozorná komisia plní najmä tieto úlohy:

 1. sleduje dodržiavanie stanov a ďalších interných predpisov Asociácie;
 2. nezávisle od Predsedníctva sleduje hospodárenie Asociácie;
 3. raz ročne predkladá Predsedníctvu správu o stave hospodárenia a majetku a o dodržiavaní vnútroorganizačných predpisov;
 4. sleduje vybavovanie listov, podnetov a sťažností, týkajúcich sa Asociácie.

Článok 12

Komisie 

1. Asociácia pre zabezpečenie jednotlivých okruhov činností zriaďuje podľa jednotlivých odborností nasledujúce pracovné skupiny - Komisie:

 1. zdravotná komisia;
 2. legislatívna komisia;
 3. ekonomická komisia;
 4. komisia pre IT;
 5. komisie zriadené za účelom riešenia daného problému (ad hoc);

(ďalej individuálne aj ako „Komisia“, spoločne „Komisie“).

2. Náplň   činnosti  Komisií  pozostáva z tvorby podkladov, návrhov a opatrení, stanovísk na základe analýz a syntéz potrebných k danej problematike. Komisie medzi sebou vzájomne komunikujú k uvedeným problémom, aby sa zachovala komplexnosť nimi navrhovaného riešenia a nadväznosť na ďalšie funkcie zdravotného poistenia.

3. Komisie pozostávajú z poverených zástupcov - odborníkov, ktorých menujú jednotliví členovia Asociácie. Členovia môžu do každej Komisie menovať jedného člena.

4. Zástupcovia Komisie sú do funkcie ustanovení bez časového obmedzenia, pričom vysielajúci člen ich môže kedykoľvek nahradiť za iného člena, a to aj bez udania dôvodu. O takejto skutočnosti člen bezodkladne informuje Výkonného riaditeľa Asociácie.

5. Na čele Komisie je predseda Komisie, ktorého zvolia členovia Komisie zo svojich radov nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov Komisie. Predseda Komisie zodpovedá za činnosť Komisie, predkladá jej materiály na schválenie a vyhotovuje zápisy zo zasadnutí Komisie.

6. Komisie zasadajú podľa potreby, minimálne však dvakrát ročne. Zasadanie komisií zvoláva Výkonný riaditeľ alebo predseda Komisie. Zasadnutia Komisií sa môže zúčastniť aj Výkonný riaditeľ alebo iná osoba v príslušnej odbornosti, ak je to v prospech veci.

7. Predseda Komisie sa môže zúčastniť zasadania Predsedníctva k problematike odbornej príslušnej ku Komisii, ktorej je predsedom, ak o to vopred požiada Výkonného riaditeľa, alebo ak je Výkonným riaditeľom na zasadanie prizvaný.

8. Predseda Komisie a členovia Komisie systematicky sledujú a vyhodnocujú svoju problematiku v zdravotnom  poistení, ako i jej nadväznosti na iné účelové vzťahy, prosperujúce zvyšovaniu kvality, ale i možného jej ohrozenia. V tomto smere Komisia tieto skutočnosti monitoruje nielen na Slovensku ale i v zahraničí.

9. Predseda Komisie, prípadne jej člen môže oficiálne zastupovať Asociáciu na rokovaniach, kongresoch, prácach v iných komisiách určených inštitúcií (napr. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky) so súhlasom Výkonného riaditeľa v určenom rozsahu. O svojich poznatkoch z tejto činnosti dáva písomnú správu Predsedníctvu.

  

Článok 13

Majetok a hospodárenie Asociácie

1. Majetok, ktorý slúži na rozvoj Asociácie, tvoria členské príspevky a zápisné, dotácie, dary a príjmy z vlastnej činnosti.

2. Asociácia hospodári na základe rozpočtu, ktorého návrh zostavuje Výkonný riaditeľ a schvaľuje Predsedníctvo najneskôr do 31.12. kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, na ktorý sa rozpočet vzťahuje.

3. Zápisné za člena Asociácie je 1660 €, a je splatné do 15 kalendárnych dní po doručení rozhodnutia o prijatí za člena Asociácie.

4. Výška ročného príspevku člena Asociácie sa odvíja od (i) rozpočtovanej sumy nákladov potrebných na zabezpečenie riadneho chodu a činnosti Asociácie schválených Predsedníctvom podľa bodu 2. tohto článku stanov a (ii) od počtu poistencov člena Asociácie nasledovne:

(i) 50 % rozpočtu schváleného Predsedníctvom podľa bodu 2. tohto článku stanov uhradia členovia Asociácie v rovnakom pomere podľa počtu členov Asociácie,

(ii) 50 % rozpočtu schváleného Predsedníctvom podľa bodu 2. tohto článku stanov uhradia členovia Asociácie pomerne podľa počtu poistencov člena Asociácie.

Ročný príspevok člena Asociácie je splatný v dvoch splátkach, vždy k 31.12. kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, na ktorý sa ročný príspevok člena Asociácie uhrádza a k 30.6. bežného kalendárneho roka, za ktorý sa príspevok člena Asociácie uhrádza.

5. Priebežné plnenie rozpočtu Asociácie a ročná účtovná závierka Asociácie podliehajú preskúmaniu Dozornou komisiou.

6. Za hospodárenie a nakladanie s finančnými prostriedkami Asociácie zodpovedajú v rozsahu svojej pôsobnosti orgány Asociácie.

7. Nový člen Asociácie je povinný zaplatiť alikvotnú časť členského príspevku člena Asociácie vypočítanú podľa nasledujúcej vety tohto bodu stanov, a to do 30 kalendárnych dní od doručenia rozhodnutia Predsedníctva o prijatí za člena Asociácie. Alikvotná časť sa vypočíta ako násobok výšky prepočítaného mesačného príspevku a počtu mesiacov členstva v Asociácii (do počtu mesiacov sa ráta už aj kalendárny mesiac, v ktorom Predsedníctvo rozhodlo o prijatí zdravotnej poisťovne za člena Asociácie).

 

Článok 14

Zánik Asociácie

1. Asociácia zaniká, ak sa o tom uznesie Predsedníctvo. Predsedníctvo súčasne rozhodne o likvidácii majetku Asociácie, pričom zohľadní vklady jednotlivých členov.

2. Likvidácia sa vykonáva v súlade s príslušnými  ustanoveniami Obchodného zákonníka. Proces likvidácie riadi Výkonný riaditeľ, alebo likvidátor, ak bol ustanovený do funkcie, zo strany Predsedníctva.

3. Výkonný riaditeľ v zmysle ustanovenia § 20j Občianskeho  zákonníka požiada o výmaz z registrácie, a to do 3 dní od skončenia likvidácie.


Článok 15

Záverečné ustanovenia

Toto nové úplné znenie stanov bolo schválené na rokovaní Predsedníctva dňa 05. decembra 2018.

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.